Visit the Classes

Bumblebees (Nursery)
Butterfly Class (Reception)
Ladybird Class (Reception)
Hedgehog Class (Year 1)
Monkey Class (Year 1)
Badger Class (Year 2)
Panda Class (Year 2)
Puffin Class (Year 3)
Turtle Class (Year 3)
Polar Bear Class (Year 4)
Wombat Class (Year 4)
Cheetah Class (Year 5)
Jaguar Class (Year 5)
Eagle Class (Year 6)
Kestrel Class (Year 6)